Đang thực hiện
Hotline : 0933.39.5665
Giai phap top adv

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
THÔNG BÁO SỐ 39/TB-BTC NÀY 11/01/2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH V/V CÔNG BỐ DS TĐV ĐỦ ĐK HÀNH NGHỀ TĐG TS NĂM 2018 TẠI CÁC DN TĐG ĐƯỢC CẤP GIẤY CN ĐỦ ĐK KD DV TĐG
THÔNG BÁO SỐ 39/TB-BTC NÀY 11/01/2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH V/V CÔNG BỐ DS TĐV ĐỦ ĐK HÀNH NGHỀ TĐG TS NĂM 2018 TẠI CÁC DN TĐG ĐƯỢC CẤP GIẤY CN ĐỦ ĐK KD DV TĐG
Đăng ngày: 27/02/2018

Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông nằm trong danh sách các công ty thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản được BTC công bố trong TB...

Xem thêm
THÔNG TƯ SỐ 122/2017/TT-BTC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 12
THÔNG TƯ SỐ 122/2017/TT-BTC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 12
Đăng ngày: 27/02/2018

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 122/2017/TT-BTC kèm theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 - Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp....

Xem thêm
THÔNG TƯ SỐ 323/2016/TT-BTC NGÀY 16/12/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TĐG.
THÔNG TƯ SỐ 323/2016/TT-BTC NGÀY 16/12/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TĐG.
Đăng ngày: 27/02/2018

Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá...

Xem thêm
CÔNG VĂN SỐ 117/BTC-QLG NGÀY 5/01/2018 CỦA BTC V/V NHẮC NHỞ CÁC DN TĐG THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TĐG
CÔNG VĂN SỐ 117/BTC-QLG NGÀY 5/01/2018 CỦA BTC V/V NHẮC NHỞ CÁC DN TĐG THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TĐG
Đăng ngày: 27/02/2018

Công văn số 117/BTC-QLG ngày 5/01/2018 của Bộ Tài chính V/v nhắc nhở các doanh nghiệp Thẩm định giá thực hiện đúng các quy định pháp luật về TĐG...

Xem thêm
BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 11
BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 11
Đăng ngày: 21/02/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. (Ban hành kèm theo Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Xem thêm
DỰ THẢO TT BAN HÀNH TIÊU CHUẨN TĐGVN SỐ 11
DỰ THẢO TT BAN HÀNH TIÊU CHUẨN TĐGVN SỐ 11
Đăng ngày: 14/11/2016

Các TCTĐGVB bao gồm: TC số 10 – Phương pháp thặng dư và TC số 11 – Phương pháp lợi nhuận ban hành kèm theo Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng BTC về việc...

Xem thêm
TT 28/2015/TT-BTC NGÀY 06/03/2015 BAN HÀNH TC TĐG SỐ 05, 06, 07
TT 28/2015/TT-BTC NGÀY 06/03/2015 BAN HÀNH TC TĐG SỐ 05, 06, 07
Đăng ngày: 14/11/2016

TCTĐG VN số 05 - Quy trình thẩm định giá; TCTĐG VN số 06 - Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá; TCTĐG VN số 07 - Phân loại tài sản trong TĐG ...

Xem thêm
TT  20/2015/TT-BTNMT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KTKT PHỤC VỤ ĐỊNH GIÁ ĐẤT
TT 20/2015/TT-BTNMT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KTKT PHỤC VỤ ĐỊNH GIÁ ĐẤT
Đăng ngày: 14/11/2016

Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán Ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất 

Xem thêm

Đối tác và khách hàng của chúng tôi